.

فصل: فی بیان الفرق بین التخصیص و النسخ و البداء

95/03/05 جلسه 267 / بررسی امکان نسخ به معنای دوم / بیان تعریف بداء

95/03/04 جلسه 266 / بررسی امکان نسخ به معنای اول

95/03/03 جلسه 265 / شروع بحث در حقیقت نسخ

95/02/29 جلسه 264 / بحث از ظهور و حجیت در تخصیص

95/02/28 جلسه 263 / فی بیان الفرق بین التخصیص و النسخ و البداء

فصل: فی تخصیص عمومات الکتاب بالخبر الواحد

95/02/27 جلسه 262 / فی قبول عمومات الکتاب, التخصیص